Investor Relations

Som investerare stöter man ofta på begreppet Investor Relations vid många olika tillfällen, och som bolag har man kontakt med personer som ställer väldigt många frågor.

Vad är egentligen Investor Relations, och varför är det viktigt?

Inför en kvartalsrapport åtar sig många bolag att gå in i en tyst period, vilket innebär att kommunikationen utåt minskar. När sedan kvartalsrapporten släpps går det plötsligt bra att prata omsättning och vinst igen. Som investerare kan man ofta få svar på sina frågor i samband med kvartalsrapporter då bolag vill gärna berätta om det som har hänt.

Genom att föra en aktiv dialog med investerare kan man öka intresset och den allmänna kännedomen om bolaget på aktiemarknaden.

Det kan vara intressant av flera skäl. Likviditeten i aktien kan förbättras, bevakningen av företaget kan öka samt gör det enklare att hitta investerare till framtida kapitalanskaffningar. Studier pekar även på att väl fungerande IR kan påverka företagsvinsten positivt.

En kvartalsrapport eller en bolagshändelse kan dessutom vara väldigt bra och gynnsamt, men om budskapet inte når fram till investerarna kan en god händelse i bolaget gå obemärkt förbi.