Fonder

Vad är en fond och hur skiljer de sig åt?

Det finns många typer av fonder, bland annat aktiefonder, räntefonder och blandfonder.

Aktiefonder investerar i aktier och kan vara fokuserade mot ett specifikt område eller segment såsom Sverige eller småbolag. Räntefonder investerar i statsobligationer, företagsobligationer och andra räntor, medan blandfonder är en kombinering av de två tillgångsklasserna.

På Finwire Media har vi många fondkunder och vi har gjort många fondrelaterade filmer.

En fördel med en fond jämfört med att investera direkt i aktier är att de består av en portfölj av bolag. På så vis blir man automatiskt diversifierad, jämfört med att köpa ett par aktier som utgör en väldigt stor del av portföljen.

Vilka fonder ska man investera i? För att ta ett exempel så investerar det förvalda alternativet i Premiepensionssystemet AP7 Såfa inledningsvis enbart i aktier, då tillgångsklassen har historiskt sett haft bäst avkastning på lång sikt. Därefter ökar andelen ränteinvesteringar i takt med att pensionen närmar sig, vilket minskar den potentiella avkastningen men även risken. Det ger en bra fingervisning om hur man bör investera i fonder, givet en viss investeringshorisont.

Ett centralt begrepp för fonder är relativ avkastning och absolut avkastning. I många fall är det fondens avsikt att generera bättre avkastning än en referenstillgång som ett jämförelseindex, medan i andra fall kan det röra sig om en indexfond som syftar till att ligga i linje med indexavkastning.

Aktivt förvaltade fonder vill generera alfa, alltså avkastning över index. När marknaden går ner vill de klara sig bättre och när marknaden stiger vill de öka ännu mer.

Det finns även absolutavkastande fonder, där hedgefonder ingår. Deras mål är att skapa positiv avkastning oavsett marknadsklimat. Deras exponering mot aktiemarknaden kan i vissa fall vara nära noll, eftersom man även intar kortpositioner i bolag samt använder sig av derivat.

Prisbilden för en fond kan variera. En indexfond är naturligt betydligt billigare än en hedgefond, men det behöver inte betyda att den förstnämnda är bättre. En framgångsrikt aktivt förvaltad fond kan skydda kapitalet på ett bättre sätt och generera meravkastning, medan i vissa fall kan de prestera dåligt samt ha en hög avgift vilket kan äta upp den lilla avkastningen som skapas.

En bra början om man vill lära sig mer kan vara att gå in på fondjätten Morningstars hemsida som klassificerar fonder. De riskklassificerar fonder på en skala ett till sju samt ger ett betyg för fonder baserat på den historiska avkastningen.

Ett annat alternativ är att fördjupa sig om fonden och dess strategi. Det går att se flera filmer om fonder och den bakomliggande förvaltarstrategin hos oss, exempelvis med C WorldWide Asset Management eller Odin Fonder. På så vis kan man som investerare skapa sig en bild av teamet bakom fonden, och därmed öka sina chanser att pricka framtidens vinnarfonder bättre.